menu

นีโอ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

20 สิงหาคม 2564

นีโอ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณแรมรุ้ง วรวัธ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมส่งความห่วงใยจากผู้ร่วมงานนีโอผ่าน “กล่องกำลังใจนีโอ” รวมจำนวน 300 กล่อง ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครือนีโอไว้อย่างครบครัน ให้แก่ชุมชนคลองขวาง พระราม 3 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้ทุกท่านรักษาสุขอนามัย ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน