menu

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดกิจกรรมทุกเดือน

25 กรกฎาคม 2562

นีโอฯ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห และ วัดโสภณารามในการปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ส. ร่วมกันระหว่างพระ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดโสภณาราม ชุมชนชาวบ้าน และผู้ร่วมงานของนีโอฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาทางกายภาพ การเรียนรู้ และจิตใจ ซึ่งวัดโสภณารามได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในวัดต้นแบบของโครงการฯประจำจังหวัดปทุมธานี
หัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมคุณค่าสู่สังคม