menu

นีโอ แฟคทอรี่ จับมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างฐานอนาคต

8 ธันวาคม 2564

สุทธิเดช ถกลศรี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด  ผู้ดำเนินการผลิตสินค้าอุปโภคสัญชาติไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท และ ณิชมน ถกลศรี (ซ้ายสุด) ผู้จัดการแผนกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และธุรกิจ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด บริษัทชั้นนำผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคสัญชาติไทยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ร่วมกับ อาจารย์ นักวิจัย เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในด้านเครื่องสำอาง การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บรรจุภัณฑ์และวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา ผ่านงานวิจัย การศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


หัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนีโอ